برنامه استعدادیابی و رشد مدیران جوان گام دوم انقلاب
و سازوکار نقش آفرینی موثردر حل مسائل مدیریتی کشور